Lékařský dům Plasy - 2019

Michal Škop Sun, Feb 10, 2019
Kategorie: Plasy
Tagy: plasy, zastupitelstvo

Lékařský dům Plasy - 2019 - 2020

Cena

 • Schválení cena stavby zastupitelstvem (+ tech. dozor, …): 56 mil.
 • Vysoutěžená cena stavby: 54.427 mil. s DPH (44.980 mil. bez)
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 48 mil. s DPH (39.667 mil. bez)

Další náklady (nekompletní seznam):

 • Projektová dokumentace (zaplaceno 2018): 1.392 mil.
 • nákup budovy od Jednoty (zaplaceno 01/2019): 11.520 mil
 • RTG: ?
 • DPH: nepočítá se s odpočtem (možný odpočet? - jaký je poměr nájemníků plátců/neplátců?)

Plánovaná ekonomika LD

Ročně

 • Příjmy: 1 200 000 Kč
 • Výdaje: 580 000 Kč (úklid + údržba 250, energie 100, pojištění 30, opravy materiál 100, služby 100); bez odpisů
 • Plánovaná ekonomická návratnost celého projektu tedy zhruba 115 let, “plaské části nákladů” zhruba 50 let

Info: Předpokládané příjmy a výdaje

Rekapitulace prostředků města

(hrubé odhady do roku 2020, miliony)

 • K dispozici: +-13 = 7 (na účtě volných k 1.1.2019) + 3 (ušetření oproti rozpočtu 2019) + 7 (volných na 2020, mezi 5-10) - 4 rozpočtové opatření č. 2/2019
 • Potřeba: 16 (lékařský dům) + 10 až 30 (základní škola)

Veřejná zakázka

Použit projekt z dubna 2018, žádná novější úprava tam nebyla.

Info: Veřejná zakázka (komplet zadávací dokumentace)

Dotace

 • Požadováno: 57 milionů
 • Náklady akce: 71 mil.
 • Poskytnuto: 40 milionů

[…] Přestavba bude spočívat v nástavbě celého 3.NP s novou plocho střechou, kde budou vystavěny nové ordinace - chirurgická, urologická a stomatologická, jejich zázemí včetně čekáren, WC pro lékaře a pacienty, pomocné prostory, prostory pro úklid, sklady a společná denní místnost pro lékaře. v 2. NP jsou plánované ordinace logopedického a vnitřního lékaře, laboratoř, gynekologie a kardiologie, v 1.NP ordinace praktického a očního lékaře a lékárna. V 1.PP plicní a dětský lékař, rentgenologie a sonografie. V celé budově bude zřízen bezbariérový přístup přistavěním výtahu a bezbariérovou rampou.

Bude nutná oprava stávajících okenních otvorů a vybourání nových otvorů pro osazení nových hliníkových oken a také dveří. Nově budou zhotoveny ve všech podlažích těžké plovoucí podlahy, schodiště bude obloženo keramickou dlažbou. Vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace budou nahrazeny novými plastovými trubkami. Nově bude zbudováno parkoviště pro osobní automobily a zdravotní vozy a celkové kapacitě 40 parkovacích míst. Proběhne úprava chodníků a osazení nového veřejného osvětlení. Nově budou osazeny lavičky a stojany na kola. V okolí parkoviště bude provedena nová výstavba zeleně stálezelenými keři.

[…] Pořízení RTG je nevyhnutelné, bude poskytnuto k dispozici chirurgickému a plicnímu oddělení.

Info: Dotace na webu Plzeňského kraje, Přílohy k žádosti o dotaci, Usnesení

Historie

13.2.2019 Zastupitelstvo

 • Schválilo

Zápis, video

11.2.2019 Finanční výbor

 • Schválil

6.2.2019 Rada města

 • RM doporučuje ZM schválit výsledek výběrového řízení na rekonstrukci a přístavbu Lékařského domu v Plasích, Dále doporučuje schválit realizaci akce dodavatelem BIS a.s., Plzeň, IČO 40526151 za cenu 44.980.733,61Kč (cena bez DPH). Financování stavby - 40 mil. Kč dotace, cca 16mil.,- Kč bude hrazeno z vlastních finančních prostředků města v r. 2019 a 2020. Město se bude snažit získat dotační prostředky na zbývající úhradu, aby nemuselo tyto hradit ze svého rozpočtu.

Zápis

5.2.2019 Český rozhlas

Plasy na severním Plzeňsku letos začnou stavět lékařský dům - aneb když je to hotová věc, tak na co RM, FV, ZM?

12.9.2018 Zastupitelstvo Plasy

 • Usnesení: ZM schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje - název dotačního titulu: Individuální dotace ZDR 2018 ve výši 40.000.000 Kč na akci : Přestavba a rekonstrukce bývalé administrativní budovy Jednoty Plasy na lékařský dům v Plasích. ZM dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. mezi městem Plasy a Plzeňským krajem na Přestavbu a rekonstrukci bývalé administrativní budovy Jednoty Plasy na lékařský dům v Plasích a pověřuje starostu města Plasy podpisem této smlouvy.

M. Škop: [Z Rady: budou provedeny úpravy projektu za účelem snížení nákladů]. Tady by mě zajímalo, jestli už jsou k tomu nějaký podklady, reálný na papíře?

Z. Hanzlíček: Teď momentálně není na papíře nic, dochází k revizi projektu, aby došlo k úspoře (…) co by se případně realizovalo dál v další etapě tak, aby došlo ke kolaudaci té budovy. (…) […]

Nikdo z nich nemá žádný problém s tím, že by došlo k revizi v tom, že se třeba neudělá parkoviště v první etapě, protože se udělá jenom jednoduchá úprava a tam je úspora minimálně 3 až 3.5 milionu korun. To je víceméně možné v rámci revize toho projektu.

Nikdo nemá problém s tím, že my tam máme teďka okna, který jsou tam 4 nebo 5 let a v projektu jsou komplet vyměněný, tadyty vyházet, víceméně okna třeba zůstanou, protože ty dělají v rozpočtu 1.2 milionu s tím, že tam zůstanou tyhle okna, který jsou 4letý nebo 5letý a budou sloužit dalších 15, 20 let, 30. To je v rámci případné úspory na projektu. […]

Plánovaný příspěvek Plas dneska není žádný, protože dochází k revizi toho projektu a pokud se nám podaří snížit náklady na danou investici a pak uvidíme, až bude výběrový řízení, tak se může stát, že město Plasy bude doplácet 3, 4, 5 milionů korun. To se může stát. […]

Teď momentálně není k dispozici absolutně relevantní podklad k tomu, abych vám řek, jestli to bude milion nebo 4.

M. Škop: a nebo 20.

Z Hanzlíček: Až sečtu 15 a 57 a jestli je to 51 podle rozpočtových nákladů, tak je to maximálně chybí 10, ne 20.

A pokud dojde k revizi tomu projektu a dojde k ušetření (…) takže víceméně tam musíme najít nějakou úsporu z naší strany s tím že se v rámci revize něco, co neovlivní tu kolaudaci, aby byla budova provozuschopná.

[…] V případě, že bude málo finančních prostředků, tak nám poskytnou ještě dalších 10 milionů korun. A to js pčípadně ty, které by nám chyběly. A to jsou fakta, který proběhly na zastupitelstvu Plzeňského kraje.

Horská: Tam se nejedná jenom o tom, co řekl pan starosta, že se bude jednat o snížení parkovacích míst, že se nebudou měnit zánovní okna, zánovní dveře, ale tam jsme se právě domlouvali na vedení, na poradě úřadu, že vlastně se budeme snažit snížit náklady i na tu realizaci stavby, myšleno např.: Elektrika – v projektu jsou svítidla za 20, 25 tisíc (teď mě prosím neberte za slovo). Já jsem slyšela třeba od odborníka na elektriku krásnou větu – světlo ti nedělá design, ale žárovka. Takže my chceme nechat tohleto taky, ty jednotlivé součásti, posoudit ty odborníky, kteří se tím zabývají a i na tom předpokládáme, že ušetříme. Přesně to, co říká pan starosta, nepředpokládáme, že ušetříme na stavbě (…).

Zápis, Videozáznam (od 48:00)

10.9.2018 Zastupitelstvo Plzeňského kraje

Vanka: […] Chtěl bych vyjádření pana starosty, že je to město Plasy schopno dofinancovat.

starosta města Plasy: V celé částce určitě ně. Nyní jsme již zaplatili 15 mil. Kč (koupě budovy, projekt, částečně přeložky sítí). Rozpočtové náklady jsou cca 51 mil. Kč. Pokusíme si nyní udělat revizi celého projektu tak, abychom se dostali na nižší ceny. Budeme jednat s dalším investorem, což jsou lékaři, jestli by nebyli ochotni, protože máme dva zájemce, kteří by zainvestovali s tím, že pak nebudou platit po delší dobu nájemné. Zbylou částku je město Plasy ochotno uhradit ze svého. Přebytek pro rok 2019 je řádově 12 mil. Kč, a protože lékařský dům je prioritou pro Plasy a široké okolí severního Plzeňska, je město Plasy připraveno částku použít na tyto investiční náklady.

Strolený: Jak předpokládáte, že by mohla být vysoká ta spoluúčast lékařů?

starosta města Plasy: Není vysoká. Je to řádově kolem dvou milionů korun.

 • ZPK bere na vědomí žádost města Plasy o poskytnutí dotace ve výši 57.000.000 Kč na přestavbu a rekonstrukci bývalé administrativní budovy Jednoty Plasy na Lékařský dům v Plasích, včetně pořízení RTG, a související stavební povolení (viz příloha č. 1 a 2 návrhu usnesení)
 • Schvaluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí investiční finanční dotace v celkové výši 40.000.000 Kč žadateli město Plasy, IČO: 00258245, se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy, určené na přestavbu a rekonstrukci bývalé administrativní budovy Jednoty Plasy na Lékařský dům v Plasích.

Info: Zápis z jednání (od str.55), Videozáznam (od času 4:42:42), Usnesení

5.9.2018 Rada města

Město Plasy požádalo o individuální dotaci ZDR 2018 od PK na rekonstrukci Lékařského domu v Plasích ve výši 57 mil. Kč (na rekonstrukci budovy a zařízení RTG pracoviště).[…]

 • RM doporučuje ZM přijetí dotace od PK […]

Ing. V. Gross vznesl dotaz, zda bude mít město finanční prostředky na případné dofinancování. Starosta odpověděl, že budou provedeny úpravy projektu za účelem snížení nákladů.

Info: Zápis z rady

3.9.2018 Finanční výbor

Info: Plánované příjmy a výdaje

Plaský Zpravodaj (speciál) 20.6.2018

Z. Hanzlíček: Lékařský dům bude. Rekonstrukce by měla začít ke konci letošního roku, nebo hned, na začátku roku 2019. Ukončení do konce roku 2019.

Bude přistavěno jedno patro, aby se do lékařského domu vešli všichni lékaři, kteří mají zájem mít ordinaci v tomto domě. (Lékárna, praktický lékař, rentgen, plicní, dětské, oční, interna, laboratoř, chirurgie, kardiologie, gynekologie, stomatologie a logopedie). S lékaři jsem již jednal a oni přislíbili účast na našem projektu. Financování by mělo proběhnout ve spolupráci s Plzeňským krajem. O výši příspěvku stále intenzivně jednáme.

Info: Zpravodaj

13.6.2018 Zastupitelstvo města

Ing. Belbl vznesl dotaz, zda je součástí rentgenové pracoviště a kdo ho bude provozovat. Starosta odpověděl, že Rtg je součástí a jedním z možných provozovatelů je společnost Nemocnice Plzeňského kraje a.s. Nájemné by mělo pokrývat provozní náklady a odpisy (30 - 35 let). Jednání o financování Plzeňským krajem proběhne 18.6.2018 s předpokládanou výší finančního příspěvku městu Plasy ve výši 40 až 45 mil. Kč a termínem zahájení v 09-2018 a dokončení stavebních prací 10-2019.

Finanční výbor 11.6.2018

V současné době je projekt projekčně připraven včetně stavebního povolení. Během června se má rozhodnout na úrovni PK o podílu PK na rekonstrukci a definitivně by mělo rozhodovat Zastupitelstvo PK - odhad září 2018. Schválená výše příspěvku může ovlivnit konečný rozsah prací. Provozování Lékařského domu bude v režii města Plasy. Nájemní smlouvy budou nastaveny tak, aby pokryly náklady na provoz a zajistily zhruba 30 letou investiční návratnost. FV bere informaci na vědomí

13.12.2017 Zastupitelstvo města

Lékařský dům - aktuální stav

Starosta informoval o přípravě Veřejnoprávní smlouvy ve věci užívání budovy ve spolupráci s Plzeňským krajem. Budova bude předána do 31.12.2017, projekt rekonstrukce dokončen do 28.2.2018 s tím, že zastřešující organizací by byl Plzeňský Holding.

Info: Zápis

21.2.21017 Rada města

Smlouva o smlouvě budoucí: Pilulka Lékárny, 700Kč/m2

Zápis

14.12.2016 Zastupitelstvo města

Schválena kupní smlouva na odkoupení budovy č.p. 403. Konečná cena činí 11.520 mil. Kč. Splátky 6 mil. okamžitě, 3 mil. do 31.1.2018 a 2.52 mil. do 31.1.2019.

Zápis

14.9.2016 Zastupitelstvo města

Schválená smlouva o smlouvě budoucí - odkup budovy Jednoty za 12 mil.

Zápis

8.6.2016 Zastupitelstvo města

Strategie města - akční plán: Lákařský dům: starosta informovat o jednání s předsedou Jendoty o podmínkách odkoupení budovy ústředí v Plasích. dále o předběžném odhadu A.I.P. Plzeň - Ing.arch.J. Baxy na přestavbu ve výši cca 10 mil. Kč. Při jednáních s jednotlivými lékaři všichni projevili zájem o soustředění ordinací v lékařském domě. Zájem projevili i lékaři profesí a odborností, které ve městě nejsou (neurolog, logoped, aj.). Starosta dále jednal s ředitelem VZP a předsedou lékařské komory. Velký problém představuje ukončení provozu RTG panem P.Plíhalem - licence k provozování končí 30.6.2016 a byla by nutná finančně náročná úprava RTG zařízení. […] Starosta propočítal návratnost investice do nákupu a přestavby na cca 25-30 let. […]

Info: Zápis

1.6.2016 Rada města

starosta informoval o jednáních s lékaři a ředitelem VZP ve věci případného pronájmu lékařského domu.

lékařský dům - jednání o ceně pro odkoupení s předsedou Jednoty, jednání s ředitelem VZP, problematika RTG pracoviště a licencí lékařů

Info: Zápis

Vizualizace

Sever Západ Jih Východ Pláñ

Info: Pohledy v PDF, Plán v PDF